Jakie wymogi musi spełniać kierowca, pracujący z towarami kategorii ADR?

Praca z towarami kategorii ADR, a kwalifikacje kierowcy.
Jakie wymogi musi spełniać kierowca, pracujący z towarami kategorii ADR?

Jakie wymogi musi spełniać kierowca, pracujący z towarami kategorii ADR?

Towary niebezpieczne kategorii ADR są codziennie przewożone na polskich drogach, a ich transport wiąże się z ryzykiem dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Czym są towary kategorii ADR?

Towary kategorii ADR to materiały i przedmioty niebezpieczne, których transport może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Przewóz takich towarów regulowany jest przez międzynarodowe przepisy dotyczące transportu drogowego materiałów niebezpiecznych – ADR. Towary te dzielą się na dziewięć klas, w zależności od rodzaju zagrożenia, które generują. Przykłady towarów kategorii ADR to m.in. substancje chemiczne, gazowe, radioaktywne czy materiały wybuchowe.

Zasady bezpiecznego przewożenia towarów kategorii ADR

Transport towarów ADR wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Po pierwsze, przed przystąpieniem do przewozu, należy dokładnie sklasyfikować materiały oraz oznakować pojazd odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Po drugie, przewoźnik musi dysponować specjalnym certyfikatem potwierdzającym, że jest uprawniony do przewozu danego rodzaju towarów niebezpiecznych. Po trzecie, transport tych towarów może odbywać się tylko na wyznaczonych trasach, które zostały wcześniej zatwierdzone przez odpowiednie służby.

Wymogi dla kierowcy pracującego z towarami kategorii ADR

Kierowca odpowiedzialny za przewóz towarów kategorii ADR musi spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim, musi posiadać ważne uprawnienia zawodowe oraz świadectwo ADR, potwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenie takie obejmuje m.in. naukę o właściwościach i zagrożeniach płynących z przewożonych materiałów, zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz pierwszej pomocy. Ponadto, kierowca musi być w pełni świadomy obowiązków i odpowiedzialności wynikających z przewozu towarów kategorii ADR, a także przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy, przerw oraz odpoczynku. Wreszcie, kierowca powinien dbać o stan techniczny pojazdu oraz regularnie kontrolować jego wyposażenie, takie jak gaśnice czy zestaw ratowniczy.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę