Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

W trakcie transportu towarów właściciele i firmy transportowe są narażone na pewne ryzyko. Jest to: możliwość kradzieży, przypadkowego lub celowego uszkodzenia, awarii pojazdu lub inne nieprzewidziane okoliczności. Aby uniknąć strat finansowych związanych z uszkodzeniem lub utratą towaru, jest on ubezpieczany przed wykonaniem transportu.

 

Normatywna regulacja ubezpieczenia ładunków

 

Ubezpieczeniem ładunków zajmują się specjalistyczne firmy, z którymi współpracują agencje transportowe. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego zwracają one powstałe szkody na podstawie umowy. Stosunki prawne między stronami umowy ubezpieczenia podlegają prawu Rosji.

 

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach umowy mogą występować:

 • ładunek przewożony samochodem ciężarowym;
 • koszty transportu i inne, które ponosi przewoźnik lub właściciel towaru;
 • dochody od sprzedaży towaru w miejscu dostawy.

 

W sumę odszkodowania ubezpieczeniowego jest włączany koszt towaru, zysk operacyjny w wysokości do 10% od wartości towaru oraz koszty, które firma ponosi za przewóz i opłatę usług celnych.

 

Rodzaje umów ubezpieczenia

 

W zależności od potrzeb osoby, która ubezpiecza ładunek, możliwe jest zawarcie kilku rodzajów umów ubezpieczenia. One zależą od ilość możliwych zagrożeń, które są objęte sumą ubezpieczenia.

 

 1. Wszelkie ryzyko. W tym przypadku firma ubezpieczeniowa zwraca klientowi koszty towaru przy jego całkowitym zniszczeniu lub uszkodzeniu z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, refundowane są koszty transportu, straty firmy komercyjnej i straty od wypadku.
 2. Wypadek. Odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia klient otrzymuje tylko w przypadku, jeśli towar został uszkodzony lub zniszczony z powodu awarii samochodu. Uwzględnia zderzenie z innym pojazdem lub z przeszkodą na drodze.
 3. Ograniczona odpowiedzialność. Jeżeli umowa została zawarta z ograniczoną odpowiedzialnością, firma ubezpieczeniowa płaci uzgodnioną kwotę za uszkodzony lub zagubiony towar, z wyjątkiem przypadków kradzieży.
 4. Uprzednio uzgodnione zdarzenie warunkujące wypłate ubezpieczenia. W tym przypadku odszkodowanie wypłaca się w ściśle określonych w umowie przypadkach.

 

Rozmiar wypłaty ubezpieczenia zależy od rozmiaru wyrządzonej szkody. Jednak w umowie zazwyczaj jest to graniczna kwota wypłaty, powyżej której nie przysługuje żadne odszkodowanie. Szczególnie to dotyczy drogich towarów.

 

Działania ubezpieczonego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego

 

 Jeśli podczas transportu wystąpiła sytuacja awaryjna lub inna, która doprowadziła do powstania uszkodzenia towaru, należy postępować według poniższego schematu:

 

 1. Należy poinformować przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej o wystąpieniu sytuacji awaryjnej. Do tego w umowach zazwyczaj wskazują telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych. Przy tym należy zgłosić specjaliście jak najwięcej informacji o awarii, charakterze uszkodzenia, spodziewanej wysokości szkody, stronie winnej w wypadku.
 2. Wysłać na adres firmy ubezpieczeniowej pisemne zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego. Na wysłanie zawiadomienia poszkodowany ma 3 dni.
 3. Ubezpieczony może, według własnego uznania podjąć działania, które minimalizują ewentualne szkody w towarze. Osoba, która odpowiada za transport, musi wykonać wskazania przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej.
 4. Pojazd i ładunek powinny pozostać bez zmian do czasu oględzin przez przedstawiciela firmy transportowej. Jedyny wyjątek – to działania, które uniemożliwiają dalsze uszkodzenia ładunku lub wyeliminowanie okoliczności, które zagrażają innym. Na przykład, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska podczas transportu materiałów niebezpiecznych.
 5. Po tym sporządzany jest wniosek do otrzymania odszkodowania. Przy tym przedstawia się dokumenty, które pokazują okoliczności zdarzenia, rozmiaru szkody i inne niuanse.

 

Zamówienie usług transportu

 

Aby uniknąć uszkodzenia lub zaginięcia towaru podczas transportu, zaleca się korzystać z usług sprawdzonych firm transportowych, ktore mają duże doświadczenie i specjalne pojazdy.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę